Dom zdravlja - PRISTUP INFORMACIJAMA

Naslovna - Pristup informacijama

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

Potražite lokacije

specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

Potražite lokacije

dijagnostika


Radiologija, laboratorijPotražite lokacije


Ostvarivanje prava na pristup informacijama
DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Ostvarivanje prava

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija.
Dom zdravlja omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.

Način ostvarivanja prava

Korisnik ostavaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Doma zdravlja.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastaviti će se službena bilješka.

Preuzmi Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Preuzimanje obrasca

Obrazac obavezno mora sadržavati:
- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
- Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnošenje pisanim putem

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:
- Poštom na adresu Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Kavanjinova 2, HR-21000 Split
- Elektroničkom poštom na email adresu:
tajnica@dz-sdz.hr
- Na fax: +385(0)21 48 10 74
- Osobno u urudžbenom zapisnku radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

Davanje informacija

korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacija,
- davanje informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikadan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Nepotpuni zahtjevi

ne mogu se uputiti u postupak.
Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)21 48 10 60.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

OBRAZAC ZAHTJEVA

Preuzmite obrazac zahtjeva na jedan od slijedećih načina: